Home - Đào Tạo ISO

Đào Tạo ISO

Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 là gì?

Cấu trúc của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được chia thành 10 điều khoản. Ba điều khoản đầu tiên là giới thiệu, trong khi bảy điều khoản cuối cùng chứa các yêu cầu của ISO 9001 đối với hệ thống quản lý chất lượng mà một công ty có thể được …

Read More »